1. KYU

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

 • Mae-geri - Oi-zuki
 • Mawashi-geri - Gyaku-zuki
 • Gyaku-zuki - Mae-geri - Oi-zuki - Gedan-barai 

Zenkutsu-Dachi Kamae:

 • Mae-geri - Mawashi-geri
 • Kizami Yoko-geri Kekomi - Ushiro-geri 

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

 • Keage - Kekomi (samme ben) 

KATA:
Shitei: Tekki Shodan 

Sentei: Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku-Dai.

Obligatorisk bunkai + fri bunkai til enkelte passager (graduøren vælger).

KUMITE:

Jiyu Ippon Kumite

 • 2 x Jodan
 • 2 x Chudan
 • 2 x Mae-geri
 • 1 x Yoko-geri Kekomi
 • 1 x Mawashi-geri