top of page

Vedtægter

Gribskov Karate

§ 1 Navn og beliggenhed

Stk. 1. Klubbens navn er Gribskov Karate.

Stk. 2. Klubben er beliggende i Gribskov Kommune.

§ 2 Målsætning:

Stk. 1. Klubbens formål er at træne og udbrede kendskabet til Shotokan Karate og sportskarate.

Stk. 2. Gennem karatetræningen er det klubbens formål:

at udvikle medlemmernes forståelse for traditionel karate, primært Shotokan-stilarten.

at udvikle medlemmers forståelse for sportskarate.

at fremme medlemmernes sociale forståelse på tværs af køn, alder, etnisk baggrund og sportslige evner.

At fremme medlemmernes respekt for andre mennesker, være ordentlig, og fremme selvindsigt og selvudvikling

at styrke medlemmernes fysik, smidighed og koncentrationsevne

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte formål realiseres ved at klubben:

tilbyder medlemmerne træning på et højt teknisk niveau

tilbyder at medlemmer kan videreuddanne sig via træningslejre, instruktørkurser, stævnedeltagelse m.v.

afholder og deltager i sociale og sportslige arrangementer, både i og uden for klubben

afholder gradueringer

samarbejder med klubber der har samme eller beslægtede formål

§ 3 Medlemskab af organisationer mv.

Stk. 1. Klubben er medlem af:

Dansk Karate Forbund (DKarF) under Dansk Idrætsforbund (DIF)

Shotokan Karate-Do International Federation Danmark (SKIF.DK)

Stk.2. Bestyrelsen kan melde foreningen ind og ud af organisationer, med henblik på at opfylde klubbens krav om udvikling og aktivitetsbehov.

§ 4 Medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 5 år og som kan efterleve klubbens formål og vedtægter.

Stk. 2. Som passivt medlem kan alle optages uanset alder. Passivt medlemskab giver ret til deltagelse i klubbens sociale arrangementer, men giver ikke ret til deltagelse i træningsaktivitet.

Stk. 3. Nuværende medlemmer samt personer som søger optagelse i klubben kan, såfremt vægtige grunde taler herfor, pålægges at aflevere en straffeattest til bestyrelsen.

Stk. 4. Udmeldelse af Gribskov Karate skal ske skriftligt ved at sende en mail til kasserer@gribskovkarate.dk, kontakt@gribskovkarate.dk, eller ved at anmode om udmeldelse via brugerlogin på gribskovkarate.dk. Udmeldelsen har virkning fra den dag, hvor den skriftlige udmelding modtages. Ved udmeldelse er der ingen refundering af betalt kontingent, og eventuelle restancer opkræves.

Stk. 5. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent inden for den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist, er medlemmet at betragte som udmeldt af klubben, og kan først indmeldes igen når vedkommende har betalt sin kontingentrestance.

 

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingent for det kommende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen. Betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet betales forud månedligt, halvårligt eller helårligt og med bindende virkning for medlemmet.

Stk. 3. Husstande, hvor mere end 2 beboere er aktive medlemmer af klubben, betaler de 2 højst graduerede fuldt kontingent, mens bestyrelsen kan beslutte at resterende betaler reduceret kontingent.

Stk. 4. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent.

Stk. 5. Bestyrelsen kan fritage et medlem helt eller delvist for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 6. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse, eksklusion eller udeblivelse fra træning

 

§ 6 Betaling af kontingent

Stk. 1. Gribskov Karate, forudsætter at medlemmer tilmelder sig elektronisk betaling via godkendt betalingskort, som understøtter Gribskov Karate og vores samarbejdspartnere/leverandører.

Stk. 2. Gribskov Karate tilbyder medlemmer løbende betaling (herefter: ratebetaling) af kontingent og medlemmet skal ved tilmelding til ratebetaling godkende, at Gribskov Karate fremover må trække kontingent betaling automatisk fra dit betalingskort. Ratebetaling løber indtil medlemmet enten ændrer sit medlemskab, melder sig ud af foreningen eller ekskluderes.

Stk. 3. Ratebetalinger trækkes automatisk via dit betalingskort.

Stk. 4. Medlemmer vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som oplyser beløbet som skal betales. Gribskov Karate benytter godkendte samarbejdspartnere fx NETS A/S eller quickpay til opkrævning af betalinger. Alle betalinger og transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlige. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Gribskov Karate.

 

Kvittering for betaling sendes pr. mail.

Det er til enhver tid medlemmets pligt at sikre sig, at betalingskort er opdateret og gyldigt samt der er dækning på kortet, hvis der anvendes et debetkort. Gribskov Karate kan sende en påmindelse via e-mail hvis der er udfordringer med betalingskort, og medlemmet er forpligtet til at opdatere sine betalingskortoplysninger eller tilmelde et nyt betalingskort. Dette udføres via gribskovkarate.dk.

 

Når medlemmer anvender gribskovkarate.dk til at betale for kontingent og andre varer og ydelser m.m. accepteres det, at Gribskov Karate administrerer betalingen på de vilkår og betingelser, der er angivet på gribskovkarate.dk.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab at et medlem er blevet dømt for vold, voldelig adfærd eller anden form for legemskrænkelse kan medlemmet ekskluderes af klubben.

Stk. 3. I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

 

Stk. 4. Upassende adfærd

Hvis der har været upassende adfærd eller situationer indkalder Bestyrelsen til dialog møde med involverede parter. Hvis en part er under 18 år, indkaldes forældre eller værge til dialogmødet. Bestyrelsen vil på baggrund dialogmøderne beslutte hvilken sanktioner om nogen, der skal gives. Bestyrelsen udarbejdet et referat fra dialogmødet inkl. klubbens beslutning om sanktioner, som udleveres til de involverede parter.

Klubbens eventuelle sanktioner kan kun vedrøre emner ift. klubbens virke fx medlemskab, deltagelses i træning, sociale arrangementer i klubben. Bestyrelsen vil i processen, hvis det skønnes nødvendigt, involverer relevante eksterne parter.

§ 8 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Den ordinære indkaldes med 4 ugers varsel af bestyrelsen med angivelse af foreløbig dagsorden. Indkaldelses sker ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside gribskovkarate.dk og ved udsendelse af e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 2. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 4. Ethvert medlem, som har været fuldgyldigt medlem af klubben i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet må ikke på generalforsamlingsdagen være i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For medlemmer, der er under 18 år, overgår stemmeretten til deres en forældre eller værge. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §14 og §15. Alle afstemninger er ved almindelig flertals optælling.

Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor/revisorsuppleant er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 7. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

 

Stk. 8. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.  

Stk. 9. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens årsberetning

Godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af formand (lige år)

Valg af kasserer (ulige år)

Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år, 1 bestyrelsesmedlem vælges lige år)

Valg af 2-3 suppleanter (suppleanter vælges i rækkefølge 1., 2. og evt. 3. suppleant)

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 10 Bestyrelse

Stk. 1. Klubbens administrative ledelse varetages af en bestyrelse på fem personer. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt ved afstemninger i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på to år ad gangen. Suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på et år ad gangen.

Stk. 3. Genvalg er tilladt.

Stk. 4. Efter afholdt generalforsamling afholder bestyrelsen et konstituerende møde. På det konstituerende møde vælges næstformand, chefinstruktør, medlemmer til Teknisk Udvalg (TU) og bestyrelsens forretningsorden vedtages.

Stk. 5. Fratræder bestyrelsesmedlemmer inden for en valgperiode, indkaldes 1. suppleanten til den ledige bestyrelsespost. Hvis yderligere bestyrelsesmedlemmer fratræder indkaldes 2. hhv. 3. suppleanten. Bestyrelsen er gyldig så længe der er mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Kan dette krav ikke overholdes, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen disponerer fuldt og helt over klubbens midler, og træffer alle beslutninger vedrørende klubbens administrative virksomhed.

Stk. 7. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt.

Stk. 8. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før det fastsatte mødetidspunkt.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer deltager i mødet.

Stk. 10. Der kan fraviges fra de i stk. 8 nævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.

Stk. 11. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest fra samtlige, der i klubregi, har med medlemmer under 18 år at gøre. Bestyrelsen har tavshedspligt for så vidt angår indholdet af attesterne.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af klubbens medlemmer såvel som familiemedlemmer eller andre relevante personer.

Stk. 13. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af æresmedlemskab til medlemmer, der har ydet en længerevarende og særlig indsats til gavn for klubben og dens medlemmer. Æresmedlemskab er livsvarigt – dog under hensyntagen til § 6 Eksklusion.

 

§ 11 Teknisk Udvalg

Stk. 1. Teknisk Udvalg (TU) sammensættes af bestyrelsen, og refererer direkte til bestyrelsen. Den af bestyrelsen valgte chefinstruktør er formand for TU

Stk. 2. TU fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ansvarsområderne for TU er:

Overordnet planlægning af træningen, herunder behov for træningstider, instruktører

At sikre et højt teknisk niveau i klubben

At sikrer at alle instruktører arbejder ud fra samme undervisningsprincipper samt undervisnings- og gradueringspensum

At udarbejde relevant undervisningsmateriale, herunder gradueringsmateriale, der skal være tilgængeligt for medlemmerne

Udvælgelse af elever der skal repræsentere klubben i turneringer og ved arrangementer i og uden for klubben

Sammen med de holdansvarlige at indstille elever til gradueringer

Planlægge og afholde graduering mindst to gange årligt, som udgangspunkt som afslutning på hver halvsæson

§ 12 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren skal i god tid aflevere driftsregnskabet for foregående år til revision, så revisionen kan være udført senest 1. marts.

Stk. 2. Bestyrelsen (kasseren) udarbejder årsregnskabet, der skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, og skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 13 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom optagelse af lån skal godkendes på generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. Det skal være skriftligt kommunikeret inkl. kommissorium i forhold til opgaven.

 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 2. Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§ 15 Opløsning

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning af klubben skal klubbens formue og andre aktiver overgå til SKIF.DK

Stk. 3. Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

Version 1.1 den 2 marts 2024

bottom of page